Organisasjonen
Startside   
Rev: 11.05.2022

 

Om organisasjonen:

Bærum Boligspareklubb for Eldre, tilsluttet DES Norge (De Eldres boligSpareklubb i Norge), administreres av et Styre med mandat til å forhandle med kommunen og private tomteeiere såvel som entreprenører i forbindelse med utbygging.


 Vedtekter for BBE:

§ 1: Formålet med Bærum Boligspareklubb for Eldre er å sette pensjonister og vordende pensjonister i stand til å skaffe seg aldersbolig ved forhåndsoppsparing av nødvendig egenkapital og å arbeide for å skaffe tilveie slike boliger.

§ 2: Både ektefeller/samboere og enslige kan bli medlemmer av Bærum Boligsparesklubb for Eldre. Vilkårene for medlemskap er at søkeren har fylt 40 år. For ektefeller/samboere er det tilstrekkelig at den ene er medlem. Ved død kan medlemskapet overføres til gjenlevende ektefelle/samboer, etter søknad.
For medlemmmer som er tildelt bolig gjennom BBE, bortfaller ansienniteten.
Medlemmer som er tildelt bolig gjennom BBE kan likevel fortsatt opprettholde fullt medlemskap ved å betale den til enhver tid gjeldende årskontingent og derved opparbeide ny ansiennitet.
Videre er det et vilkår for medlemskap at man har en rentebærende sparekonto i bank. Medlemmene må selv inngå avtale med sin bank om automatisk trekk av den til enhver tid gjeldende årskontingent pr. 15. januar hvert år og overføre beløpet til Bærum Boligspareklubb for Eldre, Postboks 20, 1300 Sandvika, kontonummer 1627.07.18586.

§ 3: Tegning og opprettholdelse av medlemskap er begrenset til personer som er eller har vært bosatt i Bærum kommune med en samlet botid på minst 10 år etter fylte 18 år.
Søker av medlemskap må selv fremlegge dokumentasjon på sin botid i Bærum kommune. Styret gis fullmakt til å avgjøre om kriteriet for medlemskap etter denne paragrafen er oppfylt.

§ 4: Medlemskap gir rett til bolig i bygg boligspareklubben skaffer. Det er en forutsetning at tildeling av bolig skjer til medlem som har fylt 55 år. Boligen tildeles av boligspareklubbens styre etter medlemsansiennitet. Ved fraflytting eller død, eventuelt ved lengstlevende ektefelles/samboers død, skal boligen overtas av boligspareklubbens medlemmer etter innstilling fra styret i BBE. Overdragelsesprisen må ikke overstige verditakst/maksimalpris.
Takstmann må være utpekt av styret i Bærum Boligspareklubb for Eldre. Ved fastsettelse av verditakst/maksimalpris for å sikre en moderat prisutvikling, skal det tas hensyn til: Normale byggekostnader (utregnet for hvert bygg som for nybygg). Fradrag for gjenstående arbeider, alder, utidsmessighet e.l. Tillegg for normale tomtekostnader. Tillegg for disponible midler og fradrag for andel fellesgjeld.

§ 5: Styret i Bærum Boligspareklubb for Eldre består av styreleder, 4 styremedlemmer og 3 vararepresentanter. Generalforsamlingen velger styreleder for 2 år av gangen. Generalforsamlingen velger hvert år:

o To styremedlemmer for 2 år av gangen (to styremedlemmer er da ikke på valg)

        o Tre vararepresentanter for ett år av gangen

Den til enhver tid sittende styreleder og ett styremedlem eller tre styremedlemmer i fellesskap forplikter Bærum Boligspareklubb for Eldre med sin underskrift.

 

§ 6: Generalforsamlingen som er Bærum Boligspareklubb for Eldres høyeste organ, avholdes hvert år innen utgangen av mai. Medlemmene blir innkalt med 21 dagers skriftlig varsel. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være skriftlig og styret i hende senest 14 dager før generalforsamlingen.
Hver av de fremmøtte medlemmer kan møte med 1 fullmakt.

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:
1. Styrets beretning
2. Regnskap
3. Budsjett
4. Fastsettelse av kontingent
5. Innkomne forslag
6. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og 2 revisorer
7. Valg av 2 medlemmer til Valgkomitéen

§ 7: For vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer på generalforsamlingen. Ektepar representerer en stemme, med mindre begge ektefeller er selvstendige medlemmer av klubben. I så fall har begge ektefeller stemmerett. Hver av de fremmøtte kan møte med 1 fullmakt.

§ 8: Vedtektene i de borettslag som dannes av medlemmer av bærum Boligspareklubb for Eldre, kan ikke stå i strid med de vedtekter som Bærum Boligspareklubb for Eldre til enhver tid har. Endring av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke fra styret i Bærum Boligspareklubb for Eldre.

§ 9: Oppløsning av Bærum Boligspareklubb for Eldre kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas her med minst 2/3 flertall. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, eller får stilling som avviklingsstyre også om intet valg foretas.