Prosjekter
Startside   
Rev: 27.04.2018

 

Etter at BBE tilskrev Bærum kommune høsten 2017, ble det avholdt et meget konstruktivt møte med ordfører og varaordfører 27. februar 2018 i Sandvika Rådhus. BBE hadde i brevet til kommunen fremholdt de klare fordeler boligspareklubbens virksomhet kunne medføre både for kommunen og for BBEs medlemmer, og kommunens representanter hadde åpenbart forståelse for argumentene.  Mulige tomtealternativer ble også nevnt på møtet:

  •  Omdisponering av et friområde ved Østerås stasjon. Rådmannen har frarådet omdisponering, men det kan kanskje fra politisk hold bli aktuelt å be rådmannen om fornyet vurdering.
  • Et ubebygd areal mellom Kolsås senter og Gjettumtunet. Før kommunen gir endelig svar, vil de se dette arealet i sammenheng med ny plan for Kolsås områdesenter som skal utarbeides.
  • Belset skole. Ny Rykkinn skole skal bygges og Belset skole vil om få år bli nedlagt. Kommunen har enda ikke vurdert hva den ledige skoletomten skal brukes til, men BBE har bedt om at man vurderer å innpasse en utbyggingsmulighet for boligspareklubben på en del av tomten.